RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji
26-130 Suchedniów ul. Ogrodowa 11

Dane kontaktowe IOD:

Anna Andrzejewska – Korytowska
e-mail: recepcja@osirsuchedniow.pl
tel. 518 336 751

Pana/Pani dane będą przetwarzane
w celu:

Zawarcie umowy i jej realizacja, w tym między innymi
prowadzenia rozliczeń finansowych i podatkowych

Podstawą do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit
c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Dane
osobowe pracowników, współpracowników lub innych osób
przekazanych nam przez kontrahenta do koordynacji umowy
(w szczególności ich dane kontaktowe) będziemy
przetwarzali w celach związanym z jej zawarciem i realizacją
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora) oraz art. 6
ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Informacja o przekazywaniu danych
do innych podmiotów:

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są
przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz
państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla
którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

Ma Pana/Pani prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich
sprostowania,
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. przenoszenia danych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje
brakiem możliwości realizacji bądź zawarcia umowy.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi
podejmowania decyzji ani profilowaniu

Do Pobrania:

Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych dla osób aplikujących o pracę w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych dla osób kierujących korespondencję do OSiR

Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z obiektów lub uczestniczących w zajęciach i imprezach

Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z usług noclegowych i campingu

Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu pływającego OSiR

Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna

dla uczestników wydarzeń organizowanych przez i na obiektach OSiR w związku z przetwarzaniem i rozpowszechnianiem ich wizerunku

Wniosek

o realizcję praw osób, których dane dotyczą